All Top Clean

Algemene Voorwaarden

 1. Alle leveringen van Diensten door ALL TOP CLEAN BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3990 Peer, Kiezel Kleine Brogel 49 en met als ondernemingsnummer 0457.673.615 (hierna ‘ATC’), hetzij schriftelijk, hetzij mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde algemene voorwaarden alsook aan de bepalingen opgenomen in het Werkrooster, bij uitsluiting van enige andere bepaling op de documenten van de opdrachtgever (hierna ‘Opdrachtgever’), waaronder diens algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij handelstransacties waarbij diensten worden verstrekt in het kader van een (geheel of gedeeltelijke) zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit. Indien de Opdrachtgever en ATC schriftelijk overeenkomen dat er voorrang wordt verleend aan de algemene aankoopvoorwaarden van de Opdrachtgever, zullen onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van ATC deze alleszins aanvullen, voor zover zij geen expliciete bepaling bevatten. De hiernavolgende termen zullen de volgende betekenis dragen in deze algemene verkoopsvoorwaarden: ‘Diensten’: algemene schoonmaak- en reinigingswerken (bvb. reinigen van ramen, opkuis na renovatie/bouw edm.),… Dit alles in de meest ruime zin van het woord, daaronder begrepen het verrichten van alle handelingen die met het vorige rechtstreeks of zijdelings verband houden. ‘Dienstverlener’: de natuurlijke persoon die een arbeidsovereenkomst of een aannemingsovereenkomst heeft met ATC en die op basis van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten behoeve van de Opdrachtgever Diensten verricht. ‘Werkrooster’: het document waarop de Dienstverlener in dialoog met de Opdrachtgever een werkomschrijving heeft geformuleerd met betrekking tot de soort, plaats, tijd, wijze en frequentie van de Diensten.
 1. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de offerte van ATC of met de door ATC meegedeelde commerciële voorwaarden voor een opdracht, indien en zodra er een begin van uitvoering is van de levering van de daarmee verband houdende Diensten.
 1. De toepasselijke prijs is vermeld in de offerte en/of in de bevestiging van de bestelling (al naargelang het geval). Prijzen zijn steeds onderhevig aan mogelijke aanpassingen in geval van stijging van vaste en/of variabele kosten (lonen en andere sociale lasten, transportkosten, verwerkingskosten, heffingen, fiscale tarieven, energiekosten, valutakoersen, materiaalkosten, grondstofprijzen etc.) met een minimum van 5% ten aanzien van het oude prijsniveau voor dat onderdeel van de kosten. In geval van aanpassing van de prijs gebeurt dit in verhouding tot de vermelde wijziging in de kostenstructuur. De prijs omvat de lonen, wedden, inspectiekosten, verzekeringen, sociale lasten als ook de kosten van het materiaal en van de gebruikte producten, uitgezonderd het verbruik van water, elektriciteit en de kosten die gepaard gaan met de goede werking van het buizennet en met de ophaling van afval, dewelke ten laste zijn van de Opdrachtgever. Wijzigingen aan het Werkrooster leiden ertoe dat de overeengekomen forfaitaire prijs eveneens dient te worden aangepast.
 1. De Diensten zullen overeenkomstig het Werkrooster worden uitgevoerd. De Opdrachtgever garandeert de tijdige toegang voor de Dienstverlener tot de ruimtes waar de Diensten verleend dienen te worden en verbindt zich er toe, naar behoefte, om de airconditioning of de verwarming niet af te sluiten. Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, zullen de Diensten uitsluitend worden verricht op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, doch niet op christelijke of wettelijke feestdagen of de compensatiedagen ervan noch op dagen voor dewelke ATC aan zijn personeel de voordelen toekent van een extra-legale feestdag, dit zonder wijziging van het forfait. Het materiaal van ATC dat door de Dienstverlener wordt aangewend, wordt opgeslagen in de lokalen van de Opdrachtgever, dewelke in elk geval aansprakelijk is voor elk schadegeval of diefstal. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde beschadiging en diefstal te voorkomen. De Diensten worden geleid door de inspectiedienst van ATC.  In onvoorziene gevallen dient de Dienstverlener zich te schikken naar de werkinstructies van de Opdrachtgever. In die omstandigheden is ATC in geen geval aansprakelijk voor een gebrekkige uitvoering van de Diensten. Dergelijke werkinstructies doen in geen geval een sociaalrechtelijke band van ondergeschiktheid ontstaan tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener.
 1. Ingeval de Diensten betrekking hebben op het reinigen van de binnenzijde van uitstalramen, etalages of vensters, is de Opdrachtgever gehouden om zelf de etalages, uitstalramen en vensterbanken volledig vrij te maken. ATC is in geen geval aansprakelijk voor beschadigingen van voorwerpen of installaties die niet verwijderd zouden zijn door de Opdrachtgever. Eventuele hierdoor veroorzaakte meerwerken zullen door ATC aan de Opdrachtgever mogen worden aangerekend aan de op dat ogenblik van toepassing zijnde tarieven.
 1. In de mate de Opdrachtgever enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft of wanneer de Opdrachtgever blijkt geeft van een financieel onvermogen of van een negatieve solvabiliteit, heeft ATC het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen zowel voor de daarmee verband houdende opdracht als voor andere opdrachten.
 1. De overeenkomsten tussen ATC en de Opdrachtgever worden afgesloten voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Zij kunnen ten allen tijde worden beëindigd per aangetekend schrijven mits inachtname van een opzegtermijn van drie maanden, of enige andere termijn die partijen zouden overeenkomen, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het aangetekend schrijven werd door ontvangen door de andere partij.
 1. ATC is niet aansprakelijk voor breuk of beschadiging van neon-installaties, breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel, krassen op ruiten, vensters en spiegels, onuitwisbare vlekken op tapijten of dergelijke, los gaan of verkleuren van enige vaste bekleding en eventuele beschadigingen aan gevels en dakbedekkingen (roofing, EPDM edm.) door slijtage en/of indrukken door voeten en/of beschermblokken of door de aanwezigheid van scherpe voorwerpen. ATC is, behoudens haar eigen bedrog of opzettelijke fout, niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer: schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, verloren omzet, verloren opdrachten, verloren klanten, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten enz.). De Opdrachtgever doet dienaangaande afstand van verhaal ten aanzien van ATC en/of haar aangestelden. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout van haarzelf, zal de maximale aansprakelijkheid van ATC de betaalde prijs van de Diensten voor de looptijd van de opdracht, doch met een maximum van een jaar, niet overschrijden.
 1. De Opdrachtgever dient klachten m.b.t. de geleverde Diensten schriftelijk of per e-mail op [All Top Clean BVBA, kiezel kleine brogel 49 , 3990 Peer of info@alltopclean.be] te worden geuit, binnen een vervaltermijn van 48 uur na het tijdstip waarop de Diensten werden verstrekt door de Dienstverlener. Protesten van de factuur moeten per aangetekend schrijven worden gericht aan ATC binnen een vervaltermijn van 7 dagen. De factuurdatum geldt als vertrekbasis voor deze termijn van 7 dagen. Laattijdige klachten of factuurprotesten zijn ongeldig en kunnen geen aanleiding geven tot een compensatie of aanpassing van de factuur.
 2. Facturen van ATC zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling van een factuur of enig ander verschuldigd bedrag op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd conform de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand in handelstransacties. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 40,00 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7e dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ATC van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het recht van ATC om schadevergoeding te vorderen van de in gebreke gebleven Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever kan geen schuldvergelijking toepassen. Bank- en wisselkosten verbonden aan de inning van betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Het gebruik van promessen, cheques of de toestemming om wissels te trekken ter dekking van de overeengekomen prijs zal nooit als een schuldhernieuwing van de originele factuur worden beschouwd, noch zal het enig ‘retentierecht’, overeenkomst of enige territoriale bevoegdheid beperken of wijzigen.
 4. Alle gevallen van overmacht ontslaan ATC van haar aansprakelijkheid voor wat betreft het niet uitvoeren van haar verplichtingen. In geval van overmacht is ATC gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd hetzij als gevolg van de overmacht op te schorten hetzij te annuleren zonder dat ATC gehouden is tot betaling van een schadevergoeding. Onder ‘overmacht’ wordt begrepen: iedere gebeurtenis waar ATC redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lockout, vertragingen of onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, oproer, brand, bevelen, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van brandstoffen, bevoorradingsmoeilijkheden, materieelschaarste, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, daden van derden etc.
 5. Het is de Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ATC gedurende de looptijd van de overeenkomst en in de periode van zes maanden na de beëindiging van de overeenkomst een Dienstverlener die door ATC werd tewerkgesteld in dienst te nemen. Bij overtreding van hetgeen bepaald in het vorige lid van dit artikel, verbindt de Opdrachtgever zich er toe om een forfaitaire schadevergoeding te betalen aan ATC ten bedrage van het bruto jaarloon (bij ATC) van desbetreffende, onverminderd het recht van ATC om haar werkelijke schade aan te tonen en te vorderen.
 6. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van artikel 1162 B.W. In geval van geschil over een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en ATC, welke ook de aard en de plaats van het verstrekken van de Diensten moge zijn, zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd zijn.